مجتمع تجاری –  اداری هیرکان مهندس مهدی فرج اللهی و آقای قائمی

مجتمع تجاری –  اداری هیرکان مهندس مهدی فرج اللهی و آقای قائمی

کارفرما : مهندس مهدی فرج اللهی و آقای قائمی پروژه : مجتمع تجاری –  اداری هیرکان 10 طبقه موقعیت : بابل- خیابان مدرس تاریخ : 1399-1396 خدمات : طراحی مساحت : 4000 متر مربع

تماس با سایت