کاشت میلگرد

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد 

کاشت میلگرد فرآیندی شامل سوراخ کاری در نواحی مورد نظر سازه، تعبیه میلگرد و اتصال آن ها است. عمده ی استفاده از عملیات کاشت میلگرد در سازه های بتنی مربوط به تقویت سازه های بتنی، اصلاح بخشی از سازه یا افزودن اجزایی جدید به سازه است. در بسیاری از موارد که امکان تخریب و بازسازی ساختمان وجود نداشته باشد می توان با اجرای کاشت میلگرد ظرفیت باربری سازه را به مقدار قابل توجهی افزایش داد.

به کمک عملیات کاشت میلگرد امکان رفع بسیاری از ایرادهای سازه در مرحله ی طراحی و اجرا وجود دارد به همین دلیل اجرای کاشت میلگرد می تواند به عنوان خدمتی جهت تعمیر ضعف های سازه محسوب شود.

خدمات کاشت میلگرد  

خدمات کاشت میلگرد هم می تواند بطور مستقیم جهت مقاوم سازی ساختمان بکار رود هم می تواند به عنوان یکی از مراحل اجرایی در تقویت سازه نظیر ژاکت فولادی و بتنی بکار رود . با استفاده از کاشت میلگرد می توان به اهداف زیر درست یافت :
1- مقاوم سازی ساختمان با کاشت میلگرد

2-  مسلح سازی بتن سقف

3- کاشت ریشه با میلگرد جهت اجرای ستون

4-  مقاوم سازی پل ها با کاشت میلگرد

5- کاشت میلگرد در فونداسیون

6-  اتصال اجزای ساختمان موجود به یکدیگر با کاشت میلگرد (اتصال تیر ، ستون ، دیوار برشی ، سقف و …)

7- اجرای راهکاری مقاوم سازی با کاشت میلگرد )ژاکت فولادی ، ژاکت بتنی و ..)

8- افزودن عضو جدید به سازه

9- تغییر در ابعاد اجزای سازه

تماس با سایت