پروژه مسکونی کیان 6 مهندس رضا عباس نژاد شانی

پروژه مسکونی کیان 6 مهندس رضا عباس نژاد شانی

کارفرما :  مهندس رضا عباس نژاد شانی

پروژه : مسکونی 8  طبقه

موقعیت : بابلسر – خیابان محبوبی

تاریخ : 1400

خدمات : طراحی

مساحت : 2777 متر مربع

تماس با سایت