مجتمع تجاری –  اداری هیرکان مهندس مهدی فرج اللهی و آقای قائمی

مجتمع تجاری –  اداری هیرکان مهندس مهدی فرج اللهی و آقای قائمی

کارفرما : مهندس مهدی فرج اللهی و آقای قائمی

پروژه : مجتمع تجاری –  اداری هیرکان 10 طبقه

موقعیت : بابل- خیابان مدرس

تاریخ : 1399-1396

خدمات : طراحی

مساحت : 4000 متر مربع

تماس با سایت