مجتمع تجاری –  اداری راما مهندس سید بهزاد سادات محسنیان

مجتمع تجاری –  اداری راما مهندس سید بهزاد سادات محسنیان

کارفرما : مهندس بهزاد محسنیان

پروژه : مجتمع تجاری –  اداری راما 3 سقف

موقعیت : بابلسر- خیابان شهید نوبخت

تاریخ : 1392-1391

خدمات : طراحی – نظارت و اجرا

مساحت : 2200 متر مربع

تماس با سایت